skip to Main Content

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία 19/06/2018
Αριθμ. Πρωτ: 5910

ΠΡΟΣ:ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για τις εργασίες
ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του δήμου χρήσης 2017 από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές,
ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Κ.Α 10.6142.004 «Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών χρήσης 2017».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως και την Παρασκευή 29
Ιουνίου και ώρα 13:30 μ.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου,1ος όροφος.

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ πρωτ5901/2018 οικονομοτεχνικής
έκθεσης.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ σύστασης ή τροποποιήσεων (αν υπάρχουν)
2.Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο –ΓΕ.ΜΗ
3.Εφόσον πρόκειται για εταιρεία ,πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης
κ.λ.π. (άρθρο 73 παρ.4 α-θ του Ν. 4412/2016).
4.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία
δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
6.Απόσπασμα ποινικού μητρώου .Η υποχρέωση αφορά και :αα)στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.),τους διαχειριστές, ββ)
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ,τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80
παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Back To Top