skip to Main Content

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 01.03.19

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 1 του μηνός Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Επί εγγράφου της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας-Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών, με θέμα:΄΄Περί υποβολής αίτησης στο Εφετείο της Λάρισας για μεταβολή σκοπού του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη» Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας΄΄.
2. Αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας (πλημμύρα 29 & 30-9-2018)-΄Αμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση Οικοσκευής).
3. ΄Εγκριση χρηματοδότησης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
4. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια δύο (2) μήνες.
5. Επί εγγράφου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος-Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με αρ.πρωτ.295/30-1-2019, με θέμα:΄΄Ετήσιος απολογισμός και προγραμματισμός του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ με βάση τον οικείο ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας΄΄.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.Υπουργικής Απόφασης, αριθμ.οικ.2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ.Χουλιαράκη.
7. Επί της υπ’ αριθμ.7224/1-2-2019 Απόφασης του κ.Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: «΄Ενταξη του έργου με τίτλο ΄΄Αναβάθμιση Δικτύου ΄Υδρευσης Γιάλτρων΄΄ στο Πρόγραμμα ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι΄΄».
8. Επί αίτησης των κ.κ.Σταματίου & Δημητρίου Παληά, με θέμα:΄΄Διάνοιξη προβλεπόμενων δημοτικών δρόμων (αδιάνοικτοι) εντός των οικοπέδων μας στο ισχύον σχέδιο πόλης χωριού ΑΙΔΗΨΟΣ στην τοποθεσία «ΚΟΥΚΟΥΜΕΣ»-ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ-Ε.Ο. Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ-χωριό ΑΙΔΗΨΟΣ΄΄.
9. Επί της υπ’ αριθμ.2/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, με θέμα: ΄΄Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αγορά τάφου στο νεκροταφείο Ιστιαίας από την Κα Ιωάννα Μήτσου Χα του Αθανασίου΄΄.
10. Κοπή δένδρων.
11. Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
12. Ανάκληση της υπ’ αριθμ.39/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: ΄Εγκριση της με αρ.2/2019 μελέτης ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019΄΄ και έγκριση τρόπου εκτέλεσης.
13. ΄Εγκριση της με αρ.4/2019 μελέτης ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019΄΄ και έγκριση τρόπου εκτέλεσης.
14. Εξειδίκευση πιστώσεων :α)ποσού 5.800,00 ευρώ στον Κ.Α.00-6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ.14/2019 Α.Δ.Σ. και β)ποσού 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για έξοδα υποθηκοφυλακείου εν όψει της υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στο Εθνικό Κτηματολόγιο, του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Τεύχος Α’/19-7-2018).
15. Επί αίτησης της Κας Ελένης Πετή του Ηλία, για παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά της Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
16. Επί αίτησης του Συλλόγου Καλαθοσφαίρισης Λ.Αιδηψού ΄΄ΣΥΛΛΑΣ΄΄, σχετικά με οικονομική ενίσχυση (σχετ.η 368/2018 Α.Δ.Σ.).
17. Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού.
18. Επί της υπ’ αριθμ.33/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 4ου τριμήνου 2018΄΄.
19. Επί της υπ’ αριθμ.30/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εξηγήσεων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης της με ΑΒΜ Δ18/369 ποινικής Δικογραφίας΄΄.
20. Επί της υπ’ αριθμ.23/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εξηγήσεων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης της με ΑΒΜ Γ18/184 ποινικής Δικογραφίας (πρώην Δημάρχου Χρ. Ζάχου΄΄.
21. Επί της υπ’ αριθμ.27/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Κουκούλη-Μπεκιάρη Αντωνίας (σχετ. 244/2018 ΑΟΕ)΄΄.
22. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Back To Top