skip to Main Content

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 22-10-18

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 22 του μηνός Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί της υπ’ αριθμ.93/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα: «΄Εγκριση Οικονομικών Στοιχείων 2017.
2.-Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
3.-Επί του με αρ.πρωτ.223494/19340/2018/3-5-2018 εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη, με θέμα:΄΄Τέλη παρεπιδημούνταν ετών 2006-2008 εις βάρος κ.Μασουρίδη΄΄ (σχετ.η 206/2018 Α.Δ.Σ.) και του Δ.Υ./3-10-2018 Υπηρεσιακού Σημειώματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θέμα:΄΄Διαγραφή οφειλής τελών Παρεπιδημούντων 2006-2008΄΄.
4.-Επί της με αρ.πρωτ.9769/19-9-2018 γνωστοποίησης του κ.Στέφανου Καϊρη, σχετικά με την επαναχάραξη των γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας του τμήματος εντός του σχεδίου πόλεως Νέου Πύργου & του Δ.Υ./10-10-2018 Υπηρεσιακού Σημειώματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θέμα:΄΄Επί της 289/2018 Α.Δ.Σ.΄΄.
5.-Επί αίτησης παραγωγών-πωλητών της λαϊκής αγοράς των Λουτρών Αιδηψού, σχετικά με παράταση χρόνων λαϊκής αγοράς, πάταξη παραεμπορίου & Κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς-θέσης πωλητών.
6.-Επί της με αρ.πρωτ.54164/5-10-2018 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα:΄΄Χρηματοδότηση του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού Ν.Ευβοίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
7.-Υπογραφή πρωτοκόλλου συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
8.-Επί της υπ’ αριθμ.105/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα: «΄Εγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού ΄Ετους 2018΄΄.
9.-Επί της υπ’ αριθμ.107/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα: «Αναμόρφωση ΟΠΔ Οικονομικού ΄Ετους 2018΄΄.
10.-Επί της υπ’ αρ.190/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για εκπροσώπηση πρώην Δημάρχου κ.Χριστοφή Ζάχου΄΄.
11.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
12.-Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού.
13.-΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
14.-Εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 850,81 ευρώ στον Κ.Α.00-6495.003 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Τεύχος Α’/19-7-2018) για την συμμετοχή του Δήμου των οφειλών της ΑΕ με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ελληνική Θερμαλιστική Ανώνυμη Εταιρία» και το δ.τ. «Αν.Ε.Θ.ΑΕ» κατά αναλογία/ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο κατά 1% για την διαδικασία εκκαθάρισης, σύμφωνα με την από 26/2/2018 αναλυτική εισήγηση των εκκαθαριστών προς τους μετόχους της εταιρείας.
15.-Επί αίτησης του κ.Ιωάννη Σίδερη του Λουκά, με θέμα:΄΄Μελέτη ένταξης του 0.Τ.98 σαν ενεργό Ο.Τ. του σχεδίου πόλης στα Λ.Αιδηψού, μετά την άρση της απόφασης για απαλλοτρίωση για χώρο Σχολείου΄΄.
16.-Ορισμός τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
17.-Επί αίτησης του κ.Αθανασίου Παπαϊωάννου του Ιωάννη, με θέμα:΄΄Αίτηση για παραχώρηση χώρου΄΄.
18.-Επί του με αρ.πρωτ.10894/11-10-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με θέμα:΄΄Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου στην Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»΄΄.
19.-Κοπή και κλάδεμα δένδρων.

20.-Επί του με αρ.πρωτ.53494/3-10-2018 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Ένταξη Πράξης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού(Ν.Ευβοίας) στο Πρόγραμμα ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ ΄΄Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις΄΄».
21.-Επί αίτησης της Κας Μαρίας Ραχιώτη του Ιωάννη, για παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά της Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
22.-Επί του με αρ.πρωτ.11114/16-10-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας, με θέμα:΄΄Διαβίβαση της Μελέτης με τίτλο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε.Ωρεών» του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.
23.-Επί κοινής αίτησης των κ.κ.Νικολάου Μαμούχα του Δημητρίου, κ.λ.π., σχετικά με παράταση της απασχόλησής τους στο Δήμο ως έκτακτο προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, πέραν του χρόνου λήξης των συμβάσεών τους στις 27-10-2018.
24.-Διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 2018 και εξειδίκευση πίστωσης.
25.-Επί αίτησης της Κας Βασιλικής Αλεξάνδρου του Γεωργίου, σχετικά με αύξηση των ωρών απασχόλησής της στο Δημοτικό Σχολείο Ταξιάρχη.
26.-Εν μέρει ακύρωση και τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), με θέμα:΄΄ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ, ΕΥΒΟΙΑΣ : «Χρήσεις γης και όροι δόμησης χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρών Αιδηψού»΄΄.
27.-Πληρωμή γραφικής ύλης και αμοιβή λογίστριας Κας Αγγελικής Σαρρή, για παροχή λογιστικών υπηρεσιών στα Κληροδοτήματα Παναγιώτη Σφακιανού και Συμεών Τσακιρίδη.
28.-Επί εγγράφου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος-Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με αρ.πρωτ.3469/12-10-2018, με θέμα:΄΄Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Back To Top