skip to Main Content

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΑ: ΩΜΔΚΩΕ7-ΞΛΑ

Ιστιαία, 6-9-2019

Αριθ. Πρωτ.: 10500

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.

Ο Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού (ΦΕΚ 2107/Β/2011).
4. Την ανάγκη επικουρίας σε θέματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος θα τον συνεπικουρεί στο έργο του παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, στα θέματα αρμοδιοτήτων του.

Ειδικότερα ο Ειδικός Συνεργάτης, θα έχει συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα που αφορούν την Κοινωνία της Πληροφορίας, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την ψηφιακή στρατηγική. Θα υποβάλλει προτάσεις για την βελτίωση της ηλεκτρονικής παρουσίας του Δήμου στο διαδίκτυο, για θέματα ανάπτυξης Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και δικτύων , καθώς και σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον οικείο Δήμαρχο.
Ο Ειδικός Συνεργάτης θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού
δηλαδή :
1. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007).
2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος , άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).
3. Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).
4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).
5. Να μην έχουν ποινική καταδίκη , στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007).
6. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
7. Να κατέχουν Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικών Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
8. Να κατέχουν πτυχίο καλής γνώσης Αγγλικής Γλώσσας.
9. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων σε θέματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αποδεικνύεται:
– με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή
– αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή
– επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Α. Για μεν τους μισθωτούς χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Β. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους:
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των παραπάνω προσόντων διορισμού.
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
4. Τίτλους σπουδών.
5. Πιστοποιημένη εμπειρία.
6. Τίτλους σπουδών.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ.4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007). Ο προσληφθείς θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθεί.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Γκίζας (τηλ. 22263 50011) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.30 – 14.30).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του Νομού ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στη εφημερίδα.

Η γνωστοποίηση αυτή να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού Ευβοίας, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.

Back To Top