skip to Main Content

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 10-08-2016

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 10 του μηνός Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
1)Επί της υπ’ αριθμ.162/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: ΄΄Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 2ου τριμήνου 2016΄΄.
2)Επί της υπ’ αριθμ.160/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροπ/σης πρ/σμού έτους 2016¨».
3)Επί της υπ’ αριθμ.168/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Τροποποίηση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2016΄΄.
4)Επί της υπ’ αριθμ.161/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016΄΄.
5)Ορισμός Λογιστή για την τακτοποίηση των λογιστικών βιβλίων της Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας και τακτοποίηση των φορολογικών εκκρεμοτήτων της.
6)Επί εγγράφων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με αρ.πρωτ.6038/18-7-2016, 6039/18-7-2016 και 6040/18-7-2016, με θέμα:΄΄Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού΄΄.
7)Επί του με αρ.πρωτ.80965/1-8-2016 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα :΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄».
8)Επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την κατάθεση των αποθεματικών του Δήμου.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
9)Επί της υπ’ αριθμ.163/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Αναστασίας Σίδερη (σχετ.η υπ’ αριθμ.136/2016 Α.Ο.Ε.΄΄.
10)΄Εγκριση Κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Ιστιαίας.
11)΄Εγκριση Κανονισμού Εμποροπανήγυρης Ιστιαίας 2016.
12)Επί της υπ’ αριθμ.17/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα: «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στα Λ.Αιδηψού».
13)Επί της υπ’ αριθμ.20/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα: «Αίτηση Αθλητικού Σωματείου ΄΄ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015΄΄ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Ηλίων».
14)Επί της με αρ.πρωτ.8926/15-7-2016 αίτησης της εταιρίας ΄΄ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄, για χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος ΄΄Επιχείρηση Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου-Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων΄΄.
15)Επί της υπ’ αριθμ.61/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων΄΄.
16)΄Εγκριση δημοπρασίας παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας.
17)Επί του με αρ.πρωτ.9973/3-8-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών της διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ γάλακτος εργαζομένων-ειδών διαβίωσης απόρων δημοτών & ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2016.
18)Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
19)Επί της με αρ.πρωτ.9334/22-7-2016 αίτησης των Δ.Σ. κ.κ.Αναστασίας Φουρνάρη, Ουρανίας Παπανδρέου, Σωτηρίου Πανουργιά, Σπυρίδωνα Σταματίου, Στέργιου Βενετή, Μαρίας Μακρή, Βασιλείου Δημόπουλου, Ηλία Πετσή, Εμμανουήλ Χριστοφάκη, με θέμα : «΄Αμεση ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από την Δημοτική Αρχή (Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, σχετικά με την 158/Α/2016 ΄Εκθεση Επιθεώρησης-Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, άμεση χορήγηση αντιγράφου της 158/Α/2016 έκθεσης, άμεση χορήγηση αντιγράφων της πλήρους αλληλογραφίας μεταξύ του Δήμου και του ΣΕΕΔΔ».
20) Έγκριση για την υποβολή πρότασης με τίτλο: “Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου Κασταλία του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού”, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου (κωδικός: 14.6.33.33.1-3» του ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020.
21)Έγκριση εφαρμογής του συστήματος Διαχειριστικής Ικανότητας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού για την υλοποίηση της πράξης “Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου Κασταλία του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού”
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
22)Επί του με αρ.πρωτ.231/17-3-2016 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας Δήμου, με θέμα:΄΄Συγκρότηση συνεργείου κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτηρίου που βρίσκεται στην ΄Ανω Μονοκαρυά ιδιοκτησίας Σταθαρά Αικατερίνης΄΄.
23)Επί του με αρ.πρωτ.9057/18-7-2016 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας Δήμου, με θέμα:΄΄Παραλαβή των Μελετών : α)΄΄Ολοκλήρωση της εργολαβίας για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και ΒΙΟΚΑ ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας΄΄ και β)΄΄Τροποποίηση-Επικαιροποίηση του έργου ολοκλήρωση της εργολαβίας αποχέτευσης και ΒΙΟΚΑ ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας (Α΄Φάση)΄΄.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Back To Top