skip to Main Content

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 13.04.2016

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 13 του μηνός Απριλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
(εισηγητές η Κα Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος, στο 7ο θέμα ο Δ.Σ. και Πρόεδρος της ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ κ.Αθανάσιος Τσάντζαλος, στο 8ο θέμα ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης, στο 11ο θέμα η Δ.Σ. & Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. Κα ΄Αννα Λουκατζίκου και στο 13ο θέμα ο Δ.Σ. κ.Δημήτριος Αγγελόπουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού).
1)Επί της υπ’ αριθμ.54/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροπ/σης πρ/σμού έτους 2016¨.
2)΄Εγκριση Σκοπιμότητας ανάθεσης Υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων από την Δημοτική Ενότητα Αιδηψού (εκτός Τ.Κ.Γιάλτρων και Οικισμού Ηλίων), για το χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) 2016.
3)΄Εγκριση Σκοπιμότητας ανάθεσης Υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων από την Δημοτική Ενότητα Ωρεών (εκτός Τ.Κ.Καστανιώτισσας), για το χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) 2016.
4)΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
5)΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ.
6)΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αποστόλου Μόσχου.
7)΄Εγκριση απολογισμού ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ έτους 2014.
8)Επί της υπ’ αριθμ.281/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Επί του υπ’ αρ.πρωτ.19884/21-12-2015 εγγράφου του Αντιδημάρχου κ.Σελίμη΄΄, σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Αικατερίνης Κουκούρα συζ.Γεωργίου στα Λ.Αιδηψού, για την στέγαση των Υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού.
9)Επί της υπ’ αριθμ.245/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Α.Ντάλα (σχετ.η υπ’ αρ.231/15 ΑΟΕ)΄΄.
10)Επί της υπ’ αριθμ.52/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα :΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας στις 13-4-2016΄΄.
11)Επί της υπ’ αριθμ.19/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα: «΄Ανοιγμα τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας για πληρωμές μέσω του συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και ορισμός εκπροσώπου για την διαχείρησή του».
12)Ενημέρωση επί ενεργειών Κληρ.Παναγιώτη Σφακιανού.
13)Επί της υπ’ αριθμ.2/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, με θέμα: «΄Εγκριση έκδοσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης ΄΄Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής΄΄».
14)Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων πολιτών σχετικά με μείωση των Δημοτικών τελών(σχετ.η 110/2015 Α.Δ.Σ.).
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
15)Συμμετοχή του Δήμου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ΄΄Σύμπραξη για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Νήσων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το διακριτικό τίτλο ΄΄ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ – PARACTION΄΄.
16)Επί του από 11-3-2016 Υπομνήματος-Διαμαρτυρίας Πολιτών και Φορέων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, προς το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης-Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής, με θέμα:΄΄Επανεξέταση της αριθ.29252/1304/21-7-2015 απόφασης Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παραχώρησης Αιγιαλού-Παραλίας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
17)Επί αιτήσεων των κ.κ.Βαλεντίνας Κοτζιά-Νικολοπούλου, Ελένης Πετή του Ηλία και ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε., για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
18)Πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου για το έτος 2016.
19)Δράσεις του Προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου για το έτος 2016.
20)Αίτηση Συλλόγων για παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων.
21)Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων Δημοτικών χώρων για τοποθέτηση καντινών.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
22)΄Ιδρυση Λαϊκής Αγοράς στα Λ.Αιδηψού.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης)
23)Επί αίτησης της Κας Σοφίας Μουγγρίδου συζύγου του Παναγιώτη, για φύτεμα δύο (2) μουριών, έμπροσθεν του καταστήματός της επί της οδού ΄΄Ερμού΄΄ στα Λ.Αιδηψού.
24)Επί της υπ’ αριθμ.3/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα : «΄Εγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις & παγετό περιόδου 2015-2016 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
25)Επί της υπ’ αριθμ.4/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα : «΄Εγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
26)Επί της υπ’ αριθμ.5/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα : «΄Εγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση σεισμικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Back To Top