skip to Main Content

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 25.06.18

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 25 του μηνός Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-Επί της υπ’ αριθμ.9/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα:΄΄ Επί κοινής αίτησης των κ.κ.Αθανασίου Αλεξίου, κ.λ.π., σχετικά με τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟ.ΚΑ) στα Λ.Αιδηψού΄΄.
2.-Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
3.-Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη θέσεων πυροπροστασίας.
4.-Ορισμός αδειών και θέσεων υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας (έψησης καλαμποκιού, μαλλί γριάς, ποπ κόρν).
5.-Ορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για παραγωγούς.
6.-Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
7.-Επί αιτήσεων των κ.κ.Σοφίας Διοματάρη του Μιχαήλ και Μορφούλας Τσαπρούνη του Ηλία, σχετικά με μετατροπή της σύμβασής τους αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, σε ολικής.
8.-Επί αιτήσεων των κ.κ.Ευσταθίου Μαραγιάννη του Αθανασίου, Αικατερίνης Λαζάκη του Χρήστου, Ελένης Πετή του Ηλία, ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε. και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΔΡΥΑΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
9.-Επί του από 25-5-2018 εγγράφου του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, με θέμα:΄΄Επιβολή προστίμου΄΄.
10.-Τροποποίηση προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
11.-Κατανομή χρηματικού ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συντηρήσεις και επισκευές Σχολικών κτιρίων.
12.-Ανανέωση επαγγελματικής άδειας υπαίθριου εμπορίου του κ.Αλεξάνδρου Ζαμανίδη.
13.-Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο με τον τίτλο «Συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς – ανταλλαγή καλών πρακτικών και δικτύωση (Βe:in)» στην πόλη Βρότσλαβ (Wroclaw) της Πολωνίας.
14.-Επί της υπ’ αριθμ.114/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου σε έφεση του κ.Κυριάκου Πραμμάτια κατά της Ενιαίας Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και κατά της υπ’ αριθμ.191/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας΄΄.
15.-Ανάληψη οφειλών της Αν.Ε.Θ. ΑΕ από τον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του στην ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4483/2017.
16.-Επί κοινής αίτησης των κ.κ.Νικολάου Μαμούχα του Δημητρίου, κ.λ.π., σχετικά με παράταση της απασχόλησής τους στο Δήμο ως έκτακτο προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, πέραν του χρόνου λήξης των συμβάσεών τους στις 13-7-2018.
17.-΄Εγκριση παραγωγής θεματικού βίντεου με θέμα την ισότητα των γυναικών.
18.-Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
19.-Επί του με αρ.πρωτ.223494/19340/2018/3-5-2018 εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη, με θέμα:΄΄Τέλη παρεπιδημούνταν ετών 2006-2008 εις βάρος κ.Μασουρίδη΄΄.
20.-Επί της υπ’ αριθμ.169/2018 Α.Δ.Σ., με θέμα: «Επί εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.100542/6211/3-5-2018, με θέμα: ΄΄Αποδοχή δακοκτονίας 2018΄΄».
21.-΄Εγκριση ματαίωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2018 και την ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης, χωρίς την ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της Διακήρυξης.
22.-Επί της υπ’ αριθμ.123/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: ΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ.Αναστάσιου Κοντοκώστα (σχετ.η 118/2018 Α.Ο.Ε.)΄΄.
23.-Επί της υπ’ αριθμ.5/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα: «Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση σεισμικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
24.-Επί της υπ’ αριθμ.6/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα: «Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
25.-Επί αίτησης του Δ.Σ. του Βησσαριωνείου Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Ιστιαίας, με θέμα: ΄΄Αποδοχή της αναθέσεως του έργου ανεγέρσεως του Νέου Γηροκομείου Ιστιαίας εις τον Δήμον Ιστιαίας-Αιδηψού, ως φορέα υλοποίησης΄΄.
26.-Παραχώρηση λειτουργίας της Δημοτικής Πλάζ Λ.Αιδηψού, στην ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
27.-Επί εγγράφου του Δασαρχείου Ιστιαίας, με αρ.πρωτ.1248/75317/23-5-2018, με θέμα:’’Ζητούνται απόψεις για απαγόρευση βοσκής΄΄.
28.-Απολογισμός οικονομικού έτους 2017 Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
29.-Επί εγγράφου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.1512/24-10-2017, με θέμα:΄΄Εισήγηση για επανεπιβολή αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας των κ.κ.Χατζηδημητρίου Ιωάννη, Αιμιλίας, Ασπασίας, Ελένης και Ιφιγένειας εντός Κ.Χ. του σχεδίου πόλεως Λουτρών Αιδηψού΄΄.
30.-Επί εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, με αρ.πρωτ.ΔΟΥ/οικ.2994/6-6-2018, με θέμα: «΄Εγκριση δέσμευσης ποσού εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (624.574,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού για την υλοποίηση του έργου ΄΄Αποκατάσταση παραλιακού δημοτικού δρόμου Λουτρών Αιδηψού-Αγίου Νικολάου΄΄».

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Back To Top