skip to Main Content

Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού και καθορισμός χώρων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2015 έως 7/9/2015»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200
ΤΗΛ: 2226350050
.Fax: 2226053540
E-mail: voulavasiliou@gmail.com
Website: www.dimosistiaias.gr
A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το 25o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ιστιαίας – Αιδηψού που έγινε στις 10 Αυγούστου 2015.
Aριθμός Απόφασης : 162/2015
ΘΕΜΑ:« Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού
διαγωνισμού και καθορισμός χώρων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα
διεξαχθεί από 1/9/2015 έως 7/9/2015».
Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 10 του μηνός Αυγούστου του
έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμό 11782/05.08.2015
πρόσκληση των μελών της από την Πρόεδρο-Δήμαρχο Κα Ελένη Ευσταθίου , σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε
σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα πέντε (5), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ευσταθίου Ελένη-Δήμαρχος-Πρόεδρος Παπαϊωάννου-Μαρία-Μυρτώ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Πετσής Ηλίας
Σελίμης Κων/νος
Καψοράχης Χρήστος οι οποίοι δεν προσήλθαν
Χριστοφάκης Εμμανουήλ αν και κλήθηκαν νόμιμα
Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα ως Ειδικός Γραμματέας, η υπάλληλος του Δήμου Κα
Σταυρούλα Βασιλείου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το (3ο) θέμα
της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι :
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 192 του Ν.3463/06(ΔΚΚ) καθώς και τις
διατάξεις του Π.Δ.270/81 πρέπει να καταρτίσουμε τους όρους του προφορικού πλειοδοτικού
διαγωνισμού της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα γίνει από 1/9/2015 έως 7/9/2015.
Οι όροι θα αναφέρονται κυρίως στα εξής:
Α) Την ημερομηνία και το χώρο διεξαγωγής του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Β) Στις τιμές των παραγκών.
Γ) Τυχόν εκπτώσεις στους εμπόρους που διατηρούν καταστήματα στο Δήμο Ιστιαίας-
Αιδηψού.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση της Προέδρου ,τις διατάξεις των άρθρων 103 και 192 του Ν.3463/06(Δ.Κ.Κ.),τις
διατάξεις του Π.Δ.270/81 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καταρτίζει τους όρους του προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού της εμποροπανήγυρης
Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2015 έως 7/9/2015 ως κατωτέρω.
1. Ο διαγωνισμός θα είναι προφορικός πλειοδοτικός και θα γίνει α) στο Δημοτικό
Κατάστημα στις 27/8/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 για τις ψησταριές και β)
31/8/2015 και ώρα 17.00μ.μ. στο χώρο της εμποροπανήγυρης για τους υπόλοιπους
χώρους.
2. Οι τιμές θα είναι οι εξής :
1. ΤΙΜΕΣ ΨΗΣΤΑΡΙΩΝ
Κατηγορία Α1- 1.900,00€
Κατηγορία Α2 – 2.000,00€
Κατηγορία Α3 – 2.200,00€
Κατηγορία Β1 -1.000,00€
Κατηγορία Β2 800,00€
Κατηγορία Β3 1.000,00€
Κατηγορία Β4 800,00€
Κατηγορία Γ – 400,00€
Κατηγορία Δ – 400,00€
2. ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΚΩΝ
Κατηγορία Α΄ – 350,00€ Κατηγορία Β΄ – 320,00€
Οι διαστάσεις των παραγκών Α΄ και Β΄ κατηγορίας θα είναι 3μ. Χ 3,5μ.
Οι τιμές για τα ράντζα θα είναι 150,00€ τα οποία θα χαραχθούν στον νέο ασφαλτοστρωμένο
δρόμο και θα είναι διαστάσεων 2,5μ.Χ2μ.
Τα ράντζα έμπροσθεν των W.C θα είναι διαστάσεων 2μ.Χ 2μ.
3. ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΑΛΒΑ
2 Νούμερα (παραπήγματα) – 1.500,00 ευρώ
3 Νούμερα (παραπήγματα) – 2.000,00 ευρώ
ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΚΩΝ FAST FOOD
Κατηγορία Α΄= 700,00 ευρώ
Κατηγορία Β΄= 500,00 ευρώ.
ΧΩΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο χώρος θα χορηγηθεί στους παραγωγούς και θα είναι ο κοινόχρηστος χώρος από το
Πρατήριο Υγρών Καυσίμων κ.Νικολάου Ανέστη έως τη γωνία του οικοπέδου Κας
Ευτέρπης Παπαϊωάννου.
ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ο χώρος που θα χορηγηθεί είναι κοινής χρήσης, έμπροσθεν του καταστήματος
(μάνδρα σιδήρου Λαζαρίδη-Τσελίκα) και η τιμή θα καθορισθεί με επιτόπου επισκέψεις
της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Καθορίζεται έκπτωση 20% επί της τιμής των παραγκών για τους εμπόρους που
διατηρούν κατάστημα στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού, σε πολύτεκνους και σε άτομα με
ειδικές ανάγκες, μετά την κατάθεση των νόμιμων δικαιολογητικών στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Το δικαίωμα της έκπτωσης δεν ισχύει για τις ψησταριές και επιπλέον γι’ αυτούς που
διατηρούν καταστήματα στο Δήμο μας θα προσκομίζεται και Δημοτική Φορολογική
Ενημερότητα.
5. Το ποσό του πλειοδοτικού διαγωνισμού κατατίθεται την ίδια στιγμή , διαφορετικά
κατοχυρώνεται στον προηγούμενο πλειοδότη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2015.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ευσταθίου Ελένη Σελίμης Κων/νος
Ζουπανιώτης Δημήτριος
Ακριβές αντίγραφο Καψοράχης Χρήστος
Ιστιαία 10 – 08 – 2015 Χριστοφάκης Εμμανουήλ
Η Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Ιστιαίας-Αιδηψού
Ευσταθίου Ελένη

Back To Top