skip to Main Content

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015

  • Νέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1745
ΑΔΑ : ΩΗ55ΩΕ7-ΘΥ5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και των Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης,του ΧΥΤΑ και του Ν.Π.Κοινωνική Μέριμνα κ.λ.π., με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφερόμενη επί της εκατό (%) έκπτωση επί της μέσης λιανικής τιμής ανά λίτρο υγρού καυσίμου εντός των ορίων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης για την προμήθεια λιπαντικών.
Αριθμός Διακήρυξης: 1744/12-2-2015
1.-Αναθέτουσα Αρχή:ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Ιστιαίας – 342 00 Ιστιαία
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2226-3-50021 και 2226-3-50014
ΦΑΞ: 2226-0-55518
2.-Τίτλος:΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ΄΄
3.-Υπό προμήθεια είδη-ποσότητες :
•ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (303.780,00 λίτρα)-CPV 09134200 «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ».
•ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (30.800,00 λίτρα) – CPV 09132100 «Αμόλυβδη βενζίνη».
•ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (117.880,00 λίτρα) – CPV 09135100 «Πετρέλαιο θέρμανσης».
•ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (6.610,00 λίτρα) – CPV 24951100 «Λιπαντικά».
4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας
5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο θέρμανσης) και λιπαντικά.
6. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (4 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο.
7. Συνολικός προϋπολογισμός:
475.317,80 € χωρίς Φ.Π.Α.
109.323,09 € Φ.Π.Α. (23%)
584.640,89 € συνολικός προϋπολογισμός
8. Διάρκεια σύμβασης: Από υπογραφής έως ένα(1) χρόνο, με δυνατότητα παράτασης μέχρι της εξαντλήσεως του ποσού.
Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 4.753,18 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα για την οποία θα συμμετέχει.
Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% του συμβατικού τιμήματος με τον κάθε φορέα υλοποίησης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο.
10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης
11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού, Γραφείο Προμηθειών (κ.Παντελής Πισσάκης), Πλατεία Ιστιαίας, Ιστιαία 342 00 και στο τηλέφωνο 2226-3-50021, e-mail: pan.pissakis@gmail.com , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.dimosistiaiasaidipsou.net, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ).
12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 7 Απριλίου 2015 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Τρίτη 14 Απριλίου και ώρα 10:30 π.μ.(λόγω αργιών εορτών Πάσχα).
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες
14. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.
15. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
16. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 12/2/2015.
17. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ιστιαία 12-2-2015

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τις λεπτομέρειες από τα εξής αρχεία :

Διακήρυξη 2015
ΤΙΜΟΛ.ΠΡΟΣΦ.ΕΡΩΤΗΜ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2015
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Back To Top