skip to Main Content

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ για τη συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

ΘΕΜΑ: Δημόσια πρόσκληση σε φορείς για τη συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού είναι μεταξύ των 162 Δήμων της χώρας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Η σκοπιμότητα της υλοποίησης αυτού αφορά στην ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τις μετακινήσεις στον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού με όρους βιωσιμότητας σε ορίζοντα δεκαετίας και αποτελεί  “συμμόρφωση” στις ευρωπαϊκές οδηγίες και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  είναι ένα στρατηγικό σχέδιο για τις μετακινήσεις που έχει σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής.

Το ΣΒΑΚ στηρίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη αρχές ενσωμάτωσης επιμέρους τομεακών πολιτικών, συμμετοχικότητας και αξιολόγησης.

Βασικό στοιχείο του ΣΒΑΚ είναι η διαρκής ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών και των φορέων στις διαδικασίες συν-σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για το μέλλον των μετακινήσεων.

Η διαδικασία για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ έχει ξεκινήσει, σε συνεργασία με εξωτερικό ανάδοχο (DBC : Diadikasia Business Consulting) .

Ως εκ τούτου και σύμφωνα και με το νόμο 4784/21 για την ομαλή ανάπτυξη του ΣΒΑΚ δημιουργείται δίκτυο φορέων, στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι φορέων που επί της ουσίας χαράζουν ή υλοποιούν πολιτικές μεταφορών και χρήσεων γης καθώς και εκείνοι των οποίων οι δραστηριότητες εξαρτώνται άμεσα από τα υιοθετούμενα μέτρα ενός τέτοιου σχεδίου, όπως Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και β΄ βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, αρμόδια επιμελητήρια, εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις και σύλλογοι της κοινωνίας των πολιτών.

Το Δίκτυο Φορέων  αποτελεί ένα συλλογικό όργανο με συμβουλευτικό ρόλο, το οποίο καλείται να :

  • παρέχει στοιχεία και δεδομένα για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ στην περιοχή παρέμβασης
  • συμμετέχει στις διαβουλευτικές εργασίες της φάσης ανάπτυξης ΣΒΑΚ
  • υποστηρίζει το έργο της ομάδας εργασίας στις επιμέρους ενέργειες των σταδίων και φάσεων του ΣΒΑΚ , υποβάλλοντας τις απόψεις του κατά τον σχεδιασμό του ΣΒΑΚ.

Η συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων είναι εθελοντική και προϋποθέτει την υπογραφή ενός  Συμφώνου Συμμετοχής, το οποίο περιγράφει τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μερών του Δικτύου στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του Δικτύου Φορέων.

Για την συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων απαιτείται μόνο ο ορισμός ενός εκπροσώπου του Φορέα σας, ενός αναπληρωτή και η υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής, στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων δεν σημαίνει ότι ο Φορέας συναινεί στον όποιο σχεδιασμό. Σημαίνει ότι θα συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις και θα καταθέτει τη γνώμη του συντελώντας στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούμε ΔΗΜΟΣΙΑ – σύμφωνα με το αρ. 2, παρ.5 και 4, παρ. β του Ν. 4784/2021- τους γειτονικούς ΟΤΑ Α’ βαθμού, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, τους εκπροσώπους της τροχαίας αστυνόμευσης, τα επιμελητήρια, τις εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις, τους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού καθώς και σωματεία, συλλόγους και οργανώσεις ή άλλους φορείς με καταστατικό σκοπό συναφή με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 (φορείς που ασχολούνται με τα δημόσια μέσα μεταφοράς, το περπάτημα, το ποδήλατο, τα μέσα μικροκινητικότητας, την προσβασιμότητα, την οδική ασφάλεια, την ηλεκτροκίνηση, τη διανομή αγαθών, τη στάθμευση και τις νέες τεχνολογίες), καθώς και φορείς με καταστατικό σκοπό την προώθηση θεμάτων ατόμων με αναπηρία, να ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στο Δίκτυο Φορέων για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού αποστέλλοντας το παρακάτω αρχείο (Σύμφωνο Συμμετοχής)  υπογεγραμμένο έως 06/12/2022 στο email: info@istaid.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε  με τον κ. Αντώνιο Γρεμμενά, μέλος της Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ (τηλ. επικοινωνίας: 22263 50055).


ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_stamped

κατεβαίνει εδώ: https://dimosistiaiasaidipsou.gr/wp-content/uploads/2022/11/ΔΗΜΟΣΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΕ-ΦΟΡΕΙΣ_stamped.pdf


ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΒΑΚ

κατεβαίνει εδώ: https://dimosistiaiasaidipsou.gr/wp-content/uploads/2022/11/ΣΥΜΦΩΝΟ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΣΒΑΚ.pdf

Back To Top