skip to Main Content

Εξέταση αίτησης Στραφιώτη Γεωργίου για άδεια χρήσης μουσικών οργάνων

Aριθμός Απόφασης : 177/2015

Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (9ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι:
Σύμφωνα με την § 1Α, του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφότου περιέλθουν στην Επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Με αίτηση του, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, ο ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γαβριήλ νόμιμος εκπροσώπος της εταιρείας «ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», ζητά την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής, με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος, στο κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην Ιστιαία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
Στο άρθρο 3, της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 ορίζονται τα εξής :
«1, Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, των άρθρων 37, 38 και 39, της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικές Διατάξεις (Β΄526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων.
2.΄Αδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσίας.
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα την χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.
5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής η οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.
6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής, η λειτουργία μουσικών οργάνων, στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη της :
Αφού έλαβε υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου της.
Την § 4, του άρθρου 80, του Ν. 3463/2006.
Την § 1Α, του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010.
Το άρθρο 3, της υπ’ αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.
Το άρθρο 5, της ΚΥΑ 10551/2007.
Την Υ.Δ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 4/1985, τ. Α΄).
Την αίτηση του ανωτέρω ενδιαφερομένου, με την οποία ζητά την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημά του.
Τη σύμβαση νόμιμης αναπαραγωγής μουσικής εταιρείας ΙΚΟΝΤΑΚΤ ΕΠΕ.
Το γεγονός ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο παράβολο των εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
Το Ν. 158/99, άρθρο 7, παρ. ε, στ.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος, στο κατάστημα :
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΣΤΡΑΦΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Γαβριήλ που βρίσκεται στην Ιστιαία του Δήμου Ιστιαίας.
Η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 22.00 ώρα την χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή.
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2.- Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.
3.- Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία η τηλεόραση η οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.
4.- Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 80db(Α).
5.- Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι χορηγούμενες άδειες.
Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση η ανάκληση των χορηγούμενων αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.
Οι χορηγούμενες άδειες να τοποθετηθούν σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθούν σε εμφανές μέρος του καταστήματος.
Η χορηγούμενη άδεια ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Για την ανανέωση της άδειας αυτής υποβάλλεται αίτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την λήξη της.
Εξουσιοδοτείται η Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 177/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Back To Top